Cykasy

Encephalartos tegulaneus  nad úbočím stolové hory Ol Olokwe, střední Keňa

Encephalartos tegulaneus sobre la ladera de la meseta Ol Olokwe, en el centro de Kenia

 

Cykasy - řád Cycadales - dominovaly mezi rostlinami Země ve druhé polovině druhohor před 250 miliony až 65 miliony let. Na rozdíl od dinosaurů, kteří na konci druhohor vymřeli, houževnaté cykasy, ačkoli v omezeném počtu druhů, přežily do dnešních dnů. Všechny cykasy jsou nahosemenné dvoudomé rostliny. Dnešní cykasy se řadí do 4 čeledí a v současné době ve volné přírodě rostou převážně v tropických oblastech od Afriky přes Komory, Madagaskar a Mauricius v Indickém oceánu po Indii, jihovýchodní Asii a Austrálii, jižní, střední a severní Ameriku a karibskou oblast.

Las cícadas – del orden de las Cycadales – han dominado la tierra entre las plantas desde la segunda mitad de la era Mesozoica, hace entre 250 a 65000000 años. A diferencia de los dinosaurios, que se extinguieron a finales del Mesozoico, las difíciles cícadas, aunque en un número limitado de especies han sobrevivido hasta nuestros días. Todas cícadas son gimnospermas dióicas plantas. Hoy pertenecen a cuatro familias y se les encuentra en estado salvaje. Crecen principalmente en las regiones tropicales de África a las Comoras, Madagascar y Mauricio, en el Océano Índico a la India, el sudeste de Asia y Australia, Sur, Centro y Norte América y el Caribe.

 

 

Rostliny jsou uchráněny především obtížnou dostupností populace.

Las plantas están protegidas por un difícil acceso a la población

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail

Detalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako nový druh byl popsán až v r. 1957 na základě sběrů, fotografií a kreseb Joy Adamsonové, autorky knih o lvici Elsa.


Como una nueva especie fue descrita sólo en 1957 sobre la base de colecciones, fotografías y dibujos de Joy Adamson, autor de libros sobre Elsa la leona. 

 Samičí šištice Encephalartos tegulaneus

Conos femeninos de Encephalartos tegulaneus

 

Samčí šištice

Conos masculinos

 

Roční semenáč

Plántula de un año de edad 

 

Mladá rostlina chráněná růstem mezi balvany

Planta joven creciendo entre las rocas protegidas

 


Encephalartos transvenosus, posvátný Mudjadji Forest, Limpopo, Jižní Afrika

Encephalartos transvenosus, Bosque sagrado Mudjadji, Limpopo, Sudáfrica

 


Krajta písmenková, největší had Afriky, na lokalitě Encephalartos transvenosus

Python sebae, la serpiente más grande de África, en la localidad Encephalartos.transvenosus

 


Samičí šištice Encephalartos transvenosus

Conos femeninos Encephalartos transvenosus


Encephalartos altensteinii, poblíž Port Alfred, Eastern Cape, Jižní Afrika

Encephalartos Altensteinii, cerca de Port Alfred, Eastern Cape, Sudáfrica

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encephalartos princeps na břehu Kei River, Eastern Cape, Jižní Afrika

Encephalartos Altensteinii, cerca de Port Alfred, Eastern Cape, Sudáfrica

 


Stangeria eriopus, Umtamvuna Nature Reserve, Kwazulu - Natal, Jižní Afrika.

Stangeria eriopus, Reserva Umtamvuna Naturaleza, KwaZulu - Natal, Sudáfrica

Rod s jediným druhem, rostlina původně popsaná jako kapradina. V r. 1951 vyrazila na rostlině ve sklenících Kew Gardens v Londýně šištice a Stangerie byla přeřazena mezi cykasy. Svým atypický vzhledem a biochemickými odlišnostmi /např. absence bioflavonoidů v listech/ se odlišuje od ostatních cykasovitých.

El único miembro de la familia Stangeriaceae. La planta fue descrita originalmente como un helecho. Pero en 1951, fue envíada una planta a Kew Gardens en Londres. La Stanger producía conos, lo que reveló su verdadero carácter de cícada. Se diferencia de otras cícadas por su aspecto peculiar y por la composición bioquímica. Por ejemplo, la ausencia de bioflavonoides en hojas.

 

Encephalartos ghellinckii, Drakensberg, Natal, Jižní Afrika

Encephalartos ghellinckii, Drakensberg, Natal, Sudáfrica

Jeden z mála druhů, které pod sněhem přežívají i mráz.

Una de las pocas especies que pueden sobrevivir bajo la nieve y las heladas. 

 

  Canarina eminii, východní Afrika

Canarina eminii, východní Afrika

Canarina eminii, África del este

 

 

Květ

La flor

 

 


Cycas thouarsii s průměrem kmenu 240 cm, Mauritius.

Cycas thouarsii con un diámetro de tronco de 240 cm, Mauricio

O rozšíření mimo domovinu Madagaskaru se postarala buď plovoucí semena, nebo byla převezena arabskými obchodníky.

La expansión fuera de la patria Madagascar se hizo a cargo de cualquiera de las semillas que flotaban en el mar o se transportó a través de los comerciantes árabes.


Lepidozamia peroffskyana, New South Walles, Austrálie

Lepidozamia peroffskyana, New South Walles, Australia

 


Cycas media se kmenem ohořelým pravidelnými požáry, Queensland, Austrálie
Cycas media con tronco  carbonizado por los incendios regulares, Queensland, Australia

 


Cycas media, vyvrácený ohořelý kmen, vyráží novými vrcholy

Cycas media, procumbentes. Regeneración de madre carbonizada por las nuevas coronas

 


Cycas media, zralá semena

Cycas media, semillas maduras

 

 

Bowenia spectabilis, Queensland, Austrálie

Bowenia spectabilis, Queensland, Australia
 

 Lepidozamia hopei, největší cykas světa, Queensland, Austrálie

 Lepidozamia hopei, cícada más grande del mundo, Queensland, Australia

 

Detail listu

Detalle de la hoja

 

Koraloidní kořeny

Raíces coralloides

 

 

 

 

Zátoka Halong, Vietnam

Bahía Halong, Vietnam

 


Cycas species, Halong Bay, Vietnam

Cycas especie, Bahía Halong, Vietnam


Detail

Detalle


Cycas bifida, Guanxi, Čína

Cycas bifida, Guanxi, China

 


Dvojitě zpeřené listy Cycas bifida

Hoja doble  pinada de Cycas bífida

 

Mladý list Cycas bifida

Hoja joven de Cycas bifida 

 

Samčí šištice Cycas bifida

Cono masculino de Cycas bifida

Nezralá samičí šištice Cycas bifida

Cono femenino inmaduro de Cycas bifida


Detail

Detalle


Zralá semena Cycas bifida

Semillas maduras de Cycas bifida


Cycas debaoensis, Debao, Čína

Cycas debaoensis, Debao, China

 


Cycas micholitzii na strmé stráni, Kon Tum, Vietnam

Cycas micholitzii en una ladera empinada, Kon Tum, Vietnam

 

 

"Cycas micholitzii je bezpochyby jeden z nejzvláštnějších a nejkrásnějších  druhů rodu. Téměř neviditelný podzemní kmen většinou nese jen jeden až tři listy,  ale krásu těchto listů je jen těžké si představit..." 

"Cycas micholitzii es sin duda una de las especies de la familia de cícadas más raras y bonitas. El tronco subteráneo casi invisible tiene normalmente solamente de una a tres hojas, la hermosura de aquellas es, sin embargo, difícil de imaginar..."

Loran M. Whitelock, The Cycads,  p. 126.

 


Samčí a nezralé samičí šištice, Cycas micholitzii

Conos masculinos  y cono inmaduro femenino de Cycas micholitzii

 


Detail samičí šištice Cycas micholitzi

Detalle de cono femenino de Cycas micholitzi

 


Zralá semena Cycas micholitzii

Semillas maduras de Cycas micholitzii

 

Cycas micholitzii - vzácné semenáče, výsev

Semilleros raros de C. micholitzii en la cultura


Cycas pectinata na příkré vápencové stěně nad řekou Nam Song, Vang Vieng, Laos

Cycas pectinata en una pared de piedra caliza escarpada sobre el río Nam Song, Vang Vieng, Laos

 

Cycas pectinata, list.

Hoja de Cycas pectinata

 

 

Srí Lanka

Cycas Zeylanica, Cykas Srílanský - starý exemplář v botanické zahradě Colombo

Cycas zeylanica - una planta antígua en el Jardín botánico, Colombo

 

Nový bulbus na kmeni

Bulbo nuevo en el tronco

 

Samčí šištice Encephalartos hildebrandtii

Conos masculinos de Encephalartos hildebrandtii

 

Bohatě větvený prastarý kmen

Tronco anciano ricamente dividido

 

V podrostu nachází úkryt řada drobných živočichů

El sotobosque sirve del refugio para muchos animales pequeños

 

Ahaetula spec.

Ahaetula spec.

 

 

 

 

 

Zamia neurophyllidia se samiččími šišticemi, náš průvodce Lenin,  Kostarika

Zamia neurophyllidia con conos femeninos, nuestro Gía Lenin,  Costa Rica

 

 

 

Zamia fairchildiana se samiččími šišticemi, N.P. Corcovado, Kostarika

Zamia fairchildiasna con conos femeninos, Corcovado P.N.,  Costa Rica

 

Velké Antily - domov Microcycas calocoma, místo výskytu rodu Zamia

Las Antillas Mayores - ocurrencia de palma corcho y del género Zamia

 

 

 

Zamia spec. Barracoa - nezralé samčí šištice

Conos masculinos de Zamia spec. Barracoa

 

  1.  

 

 

 

Mladé listy většiny zámií mají načervanalou barvu, kontrastují se sytou zelení zralých  listů

Hojas joven con una coloración rojada, al contrasto con verde intensivo de las hojas maduras  de algunas plantas del genero Zamia

 

 

Semena v šištici Zamia spec. Barracoa

Las semillas en el cono de Zamia spec. Barracoa

 

 

 

 

Nezralé samší šištice Zamia angustifolia

Conos inmaduros de Zamia angustifolia

 

 

 

Zralé samčí šištice - detail

Conos masculinos maduros - detalle

 

 

 

Zamia angustifolia, samičí šištice

Cono femenimno ze Z. angustifolia

 

 

 

 

Malé Antily - bohatství endemické flory včetně r. Zamia

Las Antillas Menores - una riqueza de la flora endémica incluso el género Zamia